حق انتشار و لوگوی بنیاد ژوپی‌آ

تمامی فعالیت‌های بنیاد ژوپی‌آ زیرمجموعه‌ی استاندارد Creative Commons نسخه‌ی سه قرار دارد.

حق استفاده٬ انتشار کامل یا بازنشر قسمتی از مطلب‌های آمده در وب‌سایت کارگاه خبر ژوپی‌آ٬ با ذکر منبع آزاد است. مطلب‌های بازنشرشده در کارگاه خبر ژوپی‌آ از منبع‌های دیگر، باید با اجازه از آن منبع‌ها انجام شود.

کارگاه خبر ژوپی‌آ هیچ مسئولیتی در مورد صحت و حق چاپ محتوای مطلب‌های بازنشری از منبع‌های دیگر بر عهده ندارد. تمامی مسئولیت صحت و اجازه‌ی انتشار آن مطلب‌ها بر عهده‌ی سایت منتشرکننده است.

در صورت تمایل به استفاده از لوگوی بنیاد ژوپی‌آ می‌توانید از تصویرهای زیر استفاده کنید.
لطفن توجه کنید که استفاده از لوگوی بنیاد ژوپی‌آ تنها به‌صورت کامل مجاز است و تصرف در آن، خلاف قانون حق چاپ است.

لوگوی بنیاد ژوپی‌آ در سایز کوچک

لوگوی بنیاد ژوپی‌آ در اندازه‌ی کوچک

 

 

بنیاد ژوپی‌آ

بنیاد ژوپی‌آ

 

آیکون بنیاد ژوپی‌آ

آیکون کارگاه خبر ژوپی‌آ

در صورت تمایل به استفاده از لوگوی کارگاه خبر ژوپی‌آ می‌توانید از تصویرهای زیر استفاده کنید.
لطفن توجه کنید که استفاده از لوگوی کارگاه خبر ژوپی‌آ تنها به‌صورت کامل مجاز است و تصرف در آن، خلاف قانون حق چاپ است.

لوگوی کارگاه خبر ژوپی‌آ

لوگوی کارگاه خبر ژوپی‌آ